Lĩnh vực hoạt động

 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Chi tiết: Tư vấn Lập Quy hoạch xây dựng công trình, Tư vấn xây
dựng công trình; Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình;
Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình; Tư vấn quản lý dự
án đầu tư xây dựng công trình.

 • Xây dựng nhà các loại
 • Xây dựng công trình đường sắt, đường bộ
 • Xây dựng công trình điện, mạng lưới đường dây truyền tải điện và phân phối điện, thủy điện.
 • Xây dựng công trình cấp thoát nước, thủy lợi
 • Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, nông nghiệp và phát triển nông thôn
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng, thiết bị điện, vật liệu điện
 • Bán buôn thiết bị và vật liệu xây dựng, đồ ngũ kim, sơn, kính
 • Vệ sinh công nghiệp, vệ sinh chung nhà cửa
 • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
 • Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí
 • Hoàn thiện công trình xây dựng